Excel Data validation การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Excel

บทความนี้ผมจะทำการตรวจสอบข้อมูลของ Excel ที่กรอกเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน Excel เราไปเริ่มกันเลยครับ

สมมติว่าผมมีข้อมูลดังตารางด้านล่าง ผมต้องการใส่คะแนนของผู้สอบให้มีคะแนนระหว่าง 0-100

ก่อนอื่นให้ select ในส่วนของที่จะ validation ก่อนครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นให้ไปที่แถบ Data ส่วนของ Data Tools เลือก Data Validation ตามตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Data Validation ขึ้นมา ให้เราใส่ตามต้องการ ในที่นี้ผมจะใส่เป็นค่า between ที่มีค่าตั้งแต่ 0-100 ตามตัวอย่างด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกด OK ดูครับ

จากนั้นลองกรอกข้อมูลดูครับ เมื่อลองกรอกผิดก็จะปรากฎข้อความดังตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นลองเปลี่ยนข้อความ Error ดูครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นลองดูอีกทีว่า Error จะเปลี่ยนหรือเปล่า ก็จะได้ประมาณนี้

เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่สามารถดักข้อมูลที่ไม่ผิดได้ง่าย ๆ แล้ว

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *